we are free
ok thanks

means system

by

بیشتر شرکت ها می توانند ما را به یک سایت بازفروشی محصولاتشان تحت نام خودمان مجهز کنند به این ترتیب فروش بیشتری داشته می توانند رقابتی عمل کنند و سامان را نزد خود نگه داشته و از مزایای همکاری با شرکت او بهره مند می گردد